Tonen

Tonen

Ik wil inloggen   |   Ik wil kunst aanmelden

Wachtwoord vergeten? Vul je e-mailadres hieronder in. Je krijgt vervolgens een e-mail met instructies om jouw wachtwoord aan te passen.

Ik wil inloggen   |   Ik wil een account aanmaken

Terug naar inloggen

Sluiten

Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Artsi

ALGEMEEN

 • Definities
  • In deze gebruiksvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   • Artsi: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden: Artsi gevestigd aan het Groot Heiligland 27-12 te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58574484;
   • gebruiker: de rechtspersoon, de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf of de particulier die gebruik maakt van de diensten van Artsi;
   • overeenkomst: de overeenkomst tussen Artsi en de gebruiker tot het gebruiken van de diensten van de website;
   • dienst: de online dienst die Artsi via de website aan de gebruiker levert;
   • website: de website www.artsi.nl die door Artsi wordt beheerd;
   • verkoper: de gebruiker zijnde een particulier of een bedrijf die via de veiling een kunstwerk aanbiedt;
   • kunstwerk: het kunstobject dat door de verkoper via de veiling wordt aangeboden. Het kunstobject kan uit meerdere zaken bestaan;
   • veiling: de online veiling (verkoop per opbod) die door Artsi wordt georganiseerd en die via de website aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld;
   • bieder: de gebruiker die een bod uitbrengt op de veiling;
   • winnaar: de bieder die de winnaar van een veiling is geworden;
   • koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen de winnaar en de verkoper;
   • particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.
 • Algemeen
  • Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Artsi en de gebruiker.
  • Eventuele afwijkingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
  • Indien één of meerdere van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Artsi het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  • Artsi heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gebruiker wordt waar mogelijk ten minste 1 maand van te voren ingelicht over ingrijpende aanpassingen in de gebruiksvoorwaarden.
 • Registratie en account
  • Om gebruik te kunnen maken van de veiling dient de gebruiker zich te registreren op de website. Het aanmaken van een account is gratis.
  • Het account kan enkel worden aangemaakt nadat de gebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
  • Nadat de registratie succesvol is voltooid, stuurt Artsi de gebruiker onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.
  • De gebruiker verbindt zich ertoe bij de registratie zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken.
  • Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de gebruiker een kunstwerk aanbieden of een bod uitbrengen op een veiling.
  • Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens. De gebruiker dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
  • Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.
  • De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account aan Artsi door te geven.
  • De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen via zijn account. Artsi heeft het recht de beëindiging te weigeren indien de gebruiker nog niet al zijn verplichtingen is nagekomen die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de koopovereenkomst.
  • Indien de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt, onrechtmatig jegens Artsi handelt of de koopovereenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die Artsi daardoor lijdt en is Artsi gerechtigd de gebruiker de toegang tot de veiling te ontzeggen en/of het account van de gebruiker te blokkeren. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld. Onder schade wordt o.a. verstaan de door Artsi misgelopen commissie.
 • Fair use
  • Het is niet toegestaan om van de diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.
  • Het is verboden op enigerlei wijze het veilingproces te manipuleren of anderszins onrechtvaardig te beïnvloeden.
  • Het is de gebruiker niet toegestaan een bod uit te brengen op een kunstwerk dat door hemzelf op de veiling wordt aangeboden.
 • Diensten
  • Artsi zal de diensten naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar leveren.
  • Voor de diensten is Artsi afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Artsi is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
  • Artsi is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.
  • Artsi kan zonder aankondiging wijzigingen in elk onderdeel van de website aanbrengen.
 • Koopovereenkomst tussen verkoper en winnaar
  • De website is zo ingericht dat winnaars van de veiling een koopovereenkomst rechtstreeks met de verkoper aangaan. Artsi maakt derhalve geen onderdeel uit van de keten leverancier – afnemer.
 • Intellectuele eigendomsrechten
  • Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de programmatuur en waar het door Artsi aan de gebruiker verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Artsi of bij haar licentiegever(s). Het is de gebruiker niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken of te kopiëren.
 • Klantenservice
  • Voor vragen of klachten over de diensten van Artsi kan de gebruiker contact opnemen met de klantenservice van Artsi. De klantenservice van Artsi is via het contactformulier op de website bereikbaar.
  • Weet de gebruiker of heeft de gebruiker het vermoeden dat een op de website aangeboden kunstwerk de (intellectuele eigendoms)rechten van een derde schendt, dan dient de gebruiker dit te melden aan de klantenservice van Artsi.
  • Klachten worden door Artsi binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, dan zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Artsi kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid van haar diensten, voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
  • Artsi kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   • een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10 van deze gebruiksvoorwaarden;
   • enige daad of nalatigheid van de gebruiker, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de gebruiker te werk zijn gesteld.
  • Artsi garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De gebruiker erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. Artsi is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst.
  • Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. Artsi staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
  • Artsi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Artsi is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Artsi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de gebruiker toegepaste inlogcodes. Artsi kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de gebruiker. Constateert de gebruiker dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van zijn inlogcodes, dan dient hij Artsi daarvan onverwijld in kennis te stellen.
  • Artsi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen en opgelegde boetes.
  • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens Artsi vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens Artsi kan aanwenden.

 • Overmacht
  • Artsi is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog en rellen, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Artsi de overeenkomst uitvoert, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop Artsi geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 • Beveiliging
  • Artsi spant zich in om haar systemen en de website te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Artsi aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op alle diensten die Artsi levert en op de overeenkomst tussen de gebruiker en Artsi is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen de gebruiker en Artsi zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Artsi is gelegen. De gebruiker zijnde een particulier heeft 1 maand de tijd nadat Artsi zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 • Aanbod
  • Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor de verkopers.
  • Artsi is nimmer verantwoordelijk voor teksten en/of afbeeldingen en/of foto’s opgenomen in het aanbod die afkomstig zijn van verkopers.
  • Alle op de website vermelde prijzen voor de kunstwerken zijn inclusief btw.
 • Verzendkosten
  • De prijzen voor de kunstwerken zijn exclusief verzendkosten.
  • De hoogte van de verzendkosten wordt apart vermeld.
 • Veiling
  • Een bod kan slechts worden uitgebracht binnen de veilingperiode. De veilingperiode staat op de website vermeld.
  • Een door de bieder uitgebracht bod is bindend en kan niet gewijzigd worden.
  • Indien na het verstrijken van de veilingperiode het bod van de bieder het hoogste bod op de veiling is, dan is de bieder de winnaar en komt de koopovereenkomst tot stand, tenzij artikel 15.4 van toepassing is.
  • Is na de veilingperiode het hoogste bod lager dan de door de verkoper opgegeven minimumprijs, dan wordt het kunstwerk niet verkocht. De hoogste bieder wordt daarvan onverwijld na de veilingperiode in kennis gesteld.
 • Betaling
 • Levering
  • Het kunstwerk wordt binnen 5 dagen nadat de betaling is ontvangen door de verkoper geleverd op het door de winnaar opgegeven adres.
  • Indien de verkoper het kunstwerk niet binnen 30 dagen na de betaling kan leveren, dan stelt de verkoper de winnaar daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de winnaar het recht de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de winnaar een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de winnaar de koopovereenkomst ontbindt, dan betaalt Artsi het reeds betaalde bedrag terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
  • Het risico van het kunstwerk gaat over op de winnaar op het moment dat de winnaar het kunstwerk in ontvangst heeft genomen.
 • Herroepingsrecht voor de particulier die bij een bedrijf koopt
  • De winnaar zijnde een particulier die een koopovereenkomst is aangegaan met een professionele kunstenaar (geregistreerd als bedrijf of zzp’er, hierna te noemen “het bedrijf”) heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de winnaar het kunstwerk heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van het kunstwerk wordt de winnaar gewezen op het herroepingsrecht.
  • Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 18.1 zal de winnaar zorgvuldig omgaan met het kunstwerk en de verpakking. De winnaar zal het kunstwerk slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het kunstwerk wenst te behouden.
  • Wil de winnaar gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de winnaar dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van het kunstwerk aan de verkoper kenbaar te maken. Aan de winnaar wordt het “modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de winnaar kan gebruiken indien hij de koopovereenkomst wil ontbinden.
  • Nadat de winnaar een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de winnaar het kunstwerk binnen 14 dagen naar het bedrijf terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
  • De winnaar kan ook, zonder eerst het bedrijf ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het kunstwerk binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 18.1 terugsturen naar het bedrijf. In een dergelijk geval dient de winnaar het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de winnaar een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.
  • Indien de winnaar op elektronische wijze aan het bedrijf kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt het bedrijf na ontvangst van deze melding de winnaar een ontvangstbevestiging.
  • Is het geretourneerde kunstwerk beschadigd, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat overeenkomstig artikel 18.10 aan de winnaar wordt terugbetaald.
  • Indien de winnaar de koopovereenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het kunstwerk voor rekening van de winnaar.
  • Het risico van de retourzending rust bij de winnaar. De winnaar dient het kunstwerk deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd naar de verkoper terug te sturen.
  • Artsi zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de winnaar een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en de verkoper het kunstwerk retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (koopsom + de verzendkosten voor het toesturen van het kunstwerk) restitueren.
  • Naar de winnaar wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de winnaar de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.
 • Uitsluiting van herroepingsrecht
  • Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 18 geldt uitdrukkelijk niet indien:
   • de winnaar een bedrijf is of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
   • de verkoper een particulier is.
 • Positie van Artsi
  • De winnaar erkent dat Artsi geen partij is bij de koopovereenkomst die tussen de winnaar en de verkoper tot stand komt. Artsi staat op geen enkele wijze in voor de kwaliteit van het kunstwerk.
  • Indien de verkoper zich niet houdt aan de koopovereenkomst die hij heeft gesloten met de winnaar, dan is dat een zaak tussen de winnaar en de verkoper.
  • Artsi is op geen enkele wijze jegens de bieder of winnaar verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen, etc., van de verkoper.
 • Aansprakelijkheid
  • Artsi staat niet in voor de informatie die een verkoper op de website heeft geplaatst. Indien informatie op de website afkomstig van een verkoper niet juist of volledig is, dan kan Artsi daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.
  • De winnaar erkent dat Artsi op generlei wijze betrokken is bij transacties, afspraken en koopovereenkomsten tussen de winnaar en een verkoper. Indien de verkoper de koopovereenkomst niet nakomt, dan dient de winnaar de verkoper daarvoor aansprakelijk te stellen.
 • Aanbieden en verkopen
  • De verkoper is gehouden het kunstwerk naar waarheid te omschrijven. De verkoper kan foto’s bij zijn aanbod plaatsen. De foto’s dienen helder, van goede kwaliteit en niet misleidend te zijn. De foto’s moeten betrekking hebben op het kunstwerk.
  • Nadat het kunstwerk door Artsi is goedgekeurd, plaatst Artsi het kunstwerk op de website en kunnen biedingen worden uitgebracht op het kunstwerk.
  • Artsi heeft altijd het recht om het kunstwerk af te wijzen. Van een dergelijke afwijzing wordt de verkoper zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
  • Artsi bepaalt de startdatum en de looptijd van de veiling.
  • De verkoper dient de hoogte van de verzendkosten apart te vermelden.
  • De verkoper dient een minimumprijs voor het kunstwerk op te geven.
  • Zodra de verkoper een kunstwerk via de veiling te koop aanbiedt, kan de verkoper zijn aanbod niet meer wijzigen of intrekken.
  • De verkoper is verplicht het bod van de hoogste bieder te aanvaarden en het kunstwerk aan deze bieder te verkopen, mits het bod hoger of gelijk is aan de door de verkoper opgegeven minimumprijs.
  • Indien de verkoper een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van derden, zoals bieders of winnaars, in het geding komen, dan kan Artsi het account van de verkoper blokkeren en het aanbod van de verkoper van de website verwijderen.
 • Verplichtingen van de verkoper
  • De verkoper verklaart bevoegd te zijn het kunstwerk te koop aan te bieden, dat het kunstwerk geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en dat het aanbieden, verkopen en leveren van het kunstwerk niet in strijd is met de wet.
  • De verkoper garandeert dat de omschrijving van het kunstwerk die hij op de website heeft geplaatst overeenstemt met het aan de winnaar geleverde kunstwerk.
  • De verkoper zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
   • in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
   • in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
   • de (intellectuele eigendoms)rechten van derden schendt;
   • het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
   • schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, opruiende of pornografische uitingen.
  • Artsi heeft het recht om informatie van de website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website.
  • Indien de koopovereenkomst een consumentenkoopovereenkomst (verkoper is een geregistreerd bedrijf of zpp’er en koper is een particulier) is, dan is de verkoper verplicht alle wettelijke eisen i.v.m. het consumentenrecht in acht te nemen.
  • Eventuele klachten die de verkoper ontvangt van winnaars dienen door de verkoper zo spoedig mogelijk en overeenkomstig de eisen van de wet te worden afgehandeld.
  • De verkoper dient zelf zorg te dragen voor de afdracht van de btw van de koopsommen die hij voor de kunstwerken heeft ontvangen. Artsi stuurt de verkoper periodiek een overzicht van de verkochte kunstwerken en de ontvangen koopsommen.
 • Betaling
  • De betaling voor het kunstwerk loopt via Artsi. Zodra Artsi de betaling van de winnaar heeft ontvangen, stelt Artsi de verkoper daarvan op de hoogte.
 • Levering
  • Nadat Artsi de betaling voor het kunstwerk van de winnaar heeft ontvangen, dient de verkoper het kunstwerk binnen 5 dagen te leveren op het door de winnaar opgegeven adres.
  • De verkoper dient het kunstwerk deugdelijk verpakt aan te bieden aan de transporteur.
 • Commissie
  • Artsi heeft recht op een commissie indien de verkoper via de veiling een kunstwerk verkoopt. Deze commissie bedraagt:
   • 25% bij verkoop van het eerste kunstwerk;
   • 20% bij verkoop van het tweede, derde, vierde en vijfde kunstwerk;
   • 15% bij de zesde en alle daarop volgende verkopen van het kunstwerk.
  • Over de commissie wordt 21% btw berekend.
  • Periodiek ontvangt de verkoper een factuur van de commissie voor zijn eigen administratie. De commissie wordt overeenkomstig artikel 27 verrekend.
 • Uitbetaling en verrekening
  • Artsi betaalt de koopsom + de verzendkosten die zij van de winnaar heeft ontvangen minus de commissie + de daarover verschuldigde btw waarop Artsi overeenkomstig artikel 26 recht heeft binnen 14 dagen nadat de winnaar het kunstwerk, waarvoor de koopsom betaald is, heeft ontvangen.
 • Winnaar doet beroep op herroepingsrecht
  • Indien de winnaar een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en de verkoper het product retour heeft ontvangen, dan dient de verkoper Artsi daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. In een dergelijk geval wordt de koopsom + de verzendkosten voor het toesturen van het product door Artsi aan de winnaar terugbetaald. De verkoper dient de verzendkosten voor het toesturen van het product en, indien de koopsom inmiddels aan de verkoper is uitbetaald, de koopsom op eerste verzoek aan Artsi terug te betalen.
 • Vrijwaring
  • De verkoper vrijwaart Artsi voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met het aanbieden en verkopen van kunstwerken via de veiling. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de verkoper op verzoek van Artsi voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Artsi door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de verkoper alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
  • De verkoper vrijwaart Artsi voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de verkoper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • Gebruik van gegevens van winnaars
  • Het is de verkoper alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens in het kader van de koopovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
   • het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;
   • het verzamelen van e-mailadressen.
  • De verkoper dient ontvangen persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Aansprakelijkheid
  • Komt de winnaar zijn (betalings)verplichtingen jegens de verkoper niet na, dan kan Artsi daarvoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
  • Indien Artsi aansprakelijk mocht zijn jegens de verkoper, dan is de aansprakelijkheid van Artsi te allen tijde beperkt tot de commissie die de verkoper aan Artsi verschuldigd is voor de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR BIEDERS EN WINNAARS

20.3Indien de winnaar een klacht heeft over de verkoper en/of over het kunstwerk, dan dient de winnaar contact op te nemen met de verkoper en dient de winnaar de verkoper daarop aan te spreken en niet Artsi.

20.4Op verzoek van de winnaar kan Artsi bemiddelen bij een conflict en/of klachtenafhandeling tussen de winnaar en de verkoper, Artsi is daartoe nimmer verplicht. Het feit dat Artsi bemiddelt tussen de winnaar en de verkoper betekent niet dat Artsi op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de verkoper.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VERKOPERS


[MG1]Is er sprake van een consumentenkoop (verkoper = bedrijf en koper = particulier), dan dient ten minste 1 betaalmogelijkheid te worden aangeboden waarmee de winnaar achteraf kan betalen. De kosten voor de achterafbetaling (bijvoorbeeld bij levering onder rembours) mogen aan de particulier in rekening worden gebracht.